Product categories Categories

Menu

Product categories Categories

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CORAB

§ 1.

Wyłącznym właścicielem Serwisu i wszystkich prezentowanych w nim treści jest spółka prawa polskiego, występująca pod firmą Corab S.A. z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Michała Kajki 4, kod 10-547 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000950779, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 7390207757 i numer REGON: 510519084.

§2.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia pisane dużą literą, mają następujące znaczenie, o ile co innego nie wynika wyraźnie z jego treści;

 

Gwarancja:

Złożone przez Sprzedawcę oświadczenie gwarancyjne kształtujące prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkownika w przypadku ujawnienia wad Towarów, jak również dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego utrwalony za pomocą zapisu elektronicznego i możliwy do pobrania ze stron Serwisu.

Instrukcje:

Zawarte w Serwisie opisy Towarów i sposobów ich łączenia

Jednostkowa Umowa   Sprzedaży (JUS): 

Umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana za pomocą Serwisu, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Towarów i wydać mu Towary, a kupujący zobowiązuje się Towary odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę oraz ewentualnie również koszty transportu Towarów.

Kodeks cywilny (k.c.):

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) ze zm.

Konto Użytkownika:

Zbiór danych o Użytkowniku i zawieranych przez niego JUS znajdujący się w Serwisie.

Kredyt Kupiecki:

Wyrażona kwotowo wartość Towarów, sprzedanych Użytkownikowi z odroczonym terminem płatności.

Prawa Własności   Przemysłowej:

Jedno lub kilka praw chronionych na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 324) lub aktu o charakterze podobnym.

Programy Komputerowe:

Zapisane w formie matematycznej dane, umożliwiające korzystanie z wybranych Towarów lub rejestrujące informacje przekazywane przez Towary.

Regulamin:

Niniejszy dokument kształtujący prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkowników, określający m.in. sposób zawierania Jednostkowych Umów Sprzedaży, a także ich treść.

Serwis:

Znajdujący się pod adresem https://shopb2b.corab.pl zespół stron internetowych, należących do Sprzedawcy i przez niego administrowanych, umożliwiający zapoznanie się z Towarami wprowadzanymi do obrotu przez Sprzedawcę oraz jego ofertą, a także pozwalający na kompletację Towarów i zawarcie JUS pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

Sprzedawca:

Spółka prawa polskiego występująca pod firmą Corab S.A. z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Michała Kajki 4, kod 10-547 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000950779, której akta rejestrowe przechowuje         Sąd      Rejonowy       w         Olsztynie         VIII      Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 7390207757 i numer REGON: 510519084.

Towary:

Rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Serwisie łącznie ze stosowanymi z nimi Programami Komputerowymi przeznaczone m.in. do budowy systemów mocowań paneli fotowoltaicznych lub instalacji fotowoltaicznych.

Utwór:

Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, określony na podstawie i podlegający przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).

Użytkownik:

Przedsiębiorca, będący; osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnikiem spółek cywilnych, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, spółką utworzoną i funkcjonującą zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, tj. z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) ze zm. lub inni przedsiębiorcy z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii lub oddziały takich przedsiębiorców, zarejestrowani i działający zgodnie z przepisami kraju ich siedziby, którzy korzystają z Serwisu w związku z i w ramach czynności związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarcza i dla których korzystanie z niego i zawieranie za jego pośrednictwem Jednostkowych Umów Sprzedaży posiada charakter zawodowy.

Gość  

Każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

Punkt kontaktowy     

Sposób umożliwiający bezpośrednią komunikację (drogą elektroniczną) z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych orz umożliwiający Gościom Serwisu bezpośrednią komunikację (drogą elektroniczną) z CORAB S.A. za pośrednictwem adresu: dsa@corab.pl

           

§3.

 1. Serwis jest dostępny dla Użytkowników przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, każdego dnia tygodnia i przez wszystkie dni każdego roku.
 2. Sprzedawca zastrzega uprawnienie do okresowego wyłączenia Serwisu lub dostępu do wszystkich lub niektórych jego treści ze względu na potrzebę wprowadzenia nowych jego funkcjonalności lub wykonanie prac serwisowych. W sytuacjach opisanych w zdaniu poprzednim, brak możliwości zawarcia JUS, nie będzie powodował powstania żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Akceptując Regulamin oraz korzystając z jego treści, Użytkownik wyraża zgodę na ryzyko związane z korzystaniem z sieci Internet, jak również fakt, że zarówno wysyłane jak i odbierane przez niego z Serwisu treści mogą ulec „przechwyceniu” lub zniekształceniu na skutek bezprawnych działań osób trzecich, za których działania Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W celu ochrony przed bezprawnymi działaniami osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia treści każdego składanego zamówienia przed ostatecznym zawarciem Jednostkowej Umowy Sprzedaży oraz do weryfikacji numeru rachunku bankowego Sprzedawcy, ujawnionego w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przed dokonaniem zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
 4. Serwis nie może być przez Użytkownika wykorzystywany do dostarczania przez niego treści o charakterze bezprawnym.

 

§4.

Użytkownikiem Serwisu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, korzystający z Serwisu w ramach czynności bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą i w ramach jej zawodowego charakteru.

 

§5.

 1. Użytkownik, dokonujący rejestracji w Serwisie jest zobowiązany do podania wymaganych od niego danych, a w tym m.in.: imienia i nazwiska, firmy, oznaczenia formy prawnej, adresu do korespondencji, adresu elektronicznego i numeru NIP. Dane muszą być kompletne i rzeczywiste. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania danych zawartych w Serwisie. Dane Użytkownika będą dostępne w stworzonym dla niego w Serwisie Koncie Użytkownika.
 2. Podanie danych, wymaganych przy rejestracji jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że odmowa ich podania, wskazanie danych błędnych lub utrzymywanie danych nieaktualnych, może skutkować odmową dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie lub odmową zawarcia przy jego wykorzystaniu JUS.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie, bez podawania przyczyny.
 4. Sprzedawca może przetwarzać dane Użytkownika w celu realizacji Jednostkowych Umów Sprzedaży i dokonywania rozliczeń z Użytkownikiem, a także dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika i innych użytkowników Serwisu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych, w szczególności na podany przez niego adres elektroniczny, jak również na korzystanie przez Sprzedawcę z informacji zebranych o Użytkowniku i ich przekazywanie również osobom trzecim w celu przesyłania do użytkownika informacji handlowych lub reklam. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych dostępne są w Klauzuli informacyjnej RODO, o której mowa w § 3 ust. 4.
 5. Sprzedawca zastrzega uprawnienie do dokonania weryfikacji podawanych przez Użytkownika danych w powszechnie dostępnych rejestrach lub ewidencjach, a w tym m.in., lecz nie wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i żądania od Użytkownika dokonania korekty wprowadzonych przez niego danych.
 6. Wskazane przez Użytkownika dane będą podstawą do wystawienia mu faktur, jak również wykonywania praw i obowiązków wynikających z Jednostkowych Umów Sprzedaży.
 7. Użytkownik jest uprawniony do dostępu do podanych przez siebie danych zawartych w Koncie Użytkownika i ich zmiany w każdym czasie.

 

§6.

 1. W trakcie procesu rejestracji w Serwisie Użytkownik samodzielnie określa swój login, którym będzie podany przez niego adres poczty elektronicznej oraz ustala hasło dostępu do swojego Konta Użytkownika, umożliwiające mu, pełne korzystanie z Serwisu.
 2. W trakcie rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do ustanowienia własnego hasła dostępowego do Serwisu, które będzie traktował jako ściśle poufne.
 3. Użytkownik jest świadomy tego, że ustanowiony przez niego login oraz hasło dostępowe do Serwisu, stanowią ciągi znaków, które są przypisane danemu Użytkownikowi zgodnie z jego wolą. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania loginu i hasła do Serwisu w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią osobom nieuprawnionym.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zawieranie Jednostkowych Umów Sprzedaży z wykorzystaniem ustanowionego przez niego loginu i hasła, które będą traktowane jak umowy sprzedaży zawierane z tym Użytkownikiem, który je ustanowił, akceptując fakt, że Sprzedawca nie weryfikuje osób rzeczywiście korzystających z Serwisu.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika co najmniej następujących wymagań technicznych: (i) korzystanie z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (np. telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.), (ii) dostęp do Internetu, (iii) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej email, (iv) korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer 10 lub nowszej, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszej, Google Chrome 10 lub nowszej. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 6. Wszelkie koszty związane z wdrożeniem rozwiązań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu ponosi Użytkownik we własnym zakresie.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było ze wszystkich popularnych narzędzi (komputery oraz inne urządzenia), systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub w części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz świadczonych przy jego pomocy usług, wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w ust. 5. powyżej.
 9. Zabronione jest korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do Serwisu, wprowadzanie do niego oprogramowania złośliwego, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych w ramach Serwisu usług.  

§7.

 1. Dokonując rejestracji w Serwisie i korzystając z jego treści Użytkownik i Sprzedawca umożliwiają sobie stałe zawierania Jednostkowych Umów Sprzedaży Towarów, znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedawcy. Mając na uwadze uprawnienie określone w zdaniu poprzednim, Sprzedawca zobowiązuje się do wydawania na rzecz Użytkownika Towarów objętych przyjętymi do realizacji zamówieniami i przenoszenia na niego prawa własności do nich, a Użytkownik zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i zapłaty za nie na rzecz Sprzedawcy.
 2. Przedmiotem Jednostkowych Umów Sprzedaży będą każdorazowo Towary z aktualnej oferty Sprzedawcy.
 3. W czasie trwania Umowy Sprzedawca jest uprawniony do zmiany oferty Towarów w zakresie asortymentu oraz cen. Każda taka zmiana będzie obowiązywała od chwili jej wprowadzenia do Serwisu. Wszelkie zamówienia złożone i przyjęte do realizacji będą wykonane na podstawie oferty obowiązującej w chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, chociażby termin jej realizacji miał przypaść po dniu wejścia w życie nowej oferty.
 4. Prezentowane w Serwisie ceny Towarów, są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

§8.

 1. Użytkownik oświadcza, że zna przeznaczenie Towarów i zasady ich użytkowania, a w związku z tym nie żąda on dołączenia Instrukcji oraz ewentualnych dokumentów gwarancyjnych do każdej jednostkowej dostawy Towarów.
 2. Instrukcje i Gwarancję Użytkownik może w każdej chwili pobrać ze stron Serwisu i utrwalić je na wybranym przez siebie nośniku danych.
 3. W przypadku wątpliwości Użytkownika dotyczących stosowania Towarów, jest on zobowiązany do zwrócenia się do Sprzedawcy z żądaniem udzielenia niezbędnych wyjaśnień.

 

§9.

 1. Zawarte w Serwisie opisy Towarów i inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. i n., lecz zaproszenie do prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy.
 2. W stosunkach między Użytkownikiem a Sprzedawcą postanowień art. 661 1 – 3 k.c. nie stosuje się.

 

§10.

 1. Zapytania Użytkownika dotyczące możliwości zawarcia każdej Jednostkowej Umowy Sprzedaży będą przekazywane poprzez dodatnie Towarów do zamówienia i przesłanie takiego zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 2. Każde zamówienie będzie traktowane jako przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik określa tzw. „Pożądaną datę dostawy” za pośrednictwem platformy składając zamówienie. Sprzedawca traktuje tę datę jako datę dostawy zamówienia i dokłada wszelkich starań by data została dotrzymana. Do potwierdzeń zamówień stosuje się przepis art. 681 § 1 zd. 1 i 2 k.c.
 3. Brak możliwości zrealizowania zamówienia w całości lub części, a także odmowa jego przyjęcia do realizacji w całości lub w części nie będą powodowały powstania roszczeń Użytkownika przeciwko Sprzedawcy. Postanowień art. 682c. nie stosuje się.
 4. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami prawnie skutecznej JUS o treści określonej w potwierdzeniu zamówienia i Regulaminie.
 5. Składając każde zamówienie Użytkownik potwierdza, że zawiera Jednostkową Umowę Sprzedaży w ramach czynności bezpośrednio związanych z jego działalnością gospodarczą i w ramach jej zawodowego charakteru.
 6. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich JUS zawieranych pomiędzy
 7. Do zawieranych pomiędzy Stronami Jednostkowych Umów Sprzedaży nie będą miały zastosowania ogólne warunki zakupów Użytkownika lub obowiązujące u niego dokumenty o charakterze podobnym.

 

§11.

 1. Fakt dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz zawierania przy jego wykorzystaniu JUS, nie stanowi o przyznaniu Użytkownikowi praw wyłącznych w zakresie sprzedaży Towarów, grup klientów lub terytoriów.
 2. Użytkownik i Sprzedawca są samodzielnymi i niezależnymi od siebie osobami, a Użytkownik samodzielnie ustala ceny i inne warunki umów ze swoimi klientami.

 

§12.

 1. Transport Towarów będzie każdorazowo następował środkami transportu przewoźnika wskazanego przez Użytkownika lub przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę. Użytkownik jest również uprawniony do samodzielnego odbioru Towarów.
 2. W przypadku transportu Towarów środkami transportu przewoźnika wskazanego przez Użytkownika ryzyka przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towarów przechodzą na Użytkownika z chwilą załadunku Towarów na środki transportu wskazanego przez niego przewoźnika.
 3. Koszt i ryzyko rozładunku Towarów ze środków transportu ponosi wyłącznie Użytkownik.
 4. Każdorazowy koszt transportu ponosi Użytkownik bez względu na to, która ze Stron dokonała wskazania przedsiębiorstwa przewoźnika.

 

§13.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru zamówionych Towarów.
 2. Użytkownik lub inna osoba dokonująca odbioru Towarów, jest zobowiązana do ich sprawdzenia pod względem ilościowym oraz w zakresie dotyczącym widocznych wad Towarów lub ich opakowań i potwierdzenia tego faktu na dokumencie wydania WZ, liście przewozowym lub podobnym.
 3. Brak wskazania widocznych wad Towarów lub ich opakowań lub ich niedoboru w terminie 3 (trzech) dni od dnia odbioru, będzie powodował utratę praw lub roszczeń z tytułu ewentualnej ich wadliwości, zgłoszonych w terminie późniejszym.

 

§14.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zawartych w Serwisie Instrukcji montażu Towarów oraz zawartych w nich zaleceń.
 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Użytkownik oświadcza, że jest świadomy tego, że Instrukcje nie stanową projektów instalacji fotowoltaicznych i nie mogą projektów takich zastępować.
 3. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwy dobór Towarów wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznych.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za możliwość łączenia Towarów z innymi rzeczami, co do których nie złożył on zapewniania o możliwości ich połączenia.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność Instrukcji i jej przydatność do wykorzystania w warunkach jakie panują w miejscu montażu Towarów.
 6. Informacje znajdujące się w Instrukcjach, Serwisie lub wiadomościach poczty elektronicznej wysłanych do Użytkownika nie mogą być traktowane jako złożone przez Sprzedawcę zapewnienia dotyczące właściwości lub celu, do którego Towary mogą być wykorzystywane.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie i prawidłowy montaż Towarów.
 8. Sprzedawca nie analizuje potrzeb klientów ostatecznych oraz przewidywanych warunków umiejscowienia instalacji fotowoltaicznych wytwarzanych z Towarów, jak również nie wykonuje projektów instalacji fotowoltaicznych i nie nadzoruje ich montażu i za czynności te odpowiedzialności nie ponosi.
 9. Przy doborze Towarów wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za uwzględnienie stanu konstrukcji pokryć dachowych i jakość materiałów, z których są one zbudowane, a także za uwzględnienie przy doborze Towarów miejscowych warunków pogodowych.
 10. Użytkownik samodzielnie dokonuje doboru Towarów, wszystkich wchodzących w ich skład elementów, a także sposobów ich łączenia z budynkami lub gruntem. Za działania te Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku jednak korzystania przez Użytkownika z udostępnionego przez Sprzedawcę programu do kompletowania zamówień, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za to, że sugerowany przez niego zestaw rzeczy, będzie zdatny do wytworzenia z niego kompletnej instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z danymi przesłanymi przez Użytkownika.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że montaż, naprawy, przeglądy, konserwacja i inna obsługa systemów mocowań paneli fotowoltaicznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad wynikających z przepisów BHP. Niestosowanie się do tych zaleceń jak również użytkowanie systemów mocowań paneli fotowoltaicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem, mogą powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu.
 12. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy faktu iż bezpieczeństwo użytkowania Towarów wymaga systematycznych przeglądów instalacji fotowoltaicznych, dokonywanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Szczegóły dotyczące wytrzymałości instalacji fotowoltaicznych, ich konserwacji i przeglądów Towarów zawierają instrukcje znajdujące się pod adresem: https://corab.pl/do-pobrania. Systemy fotowoltaiczne wytwarzane z Towarów nie mogą być poddane nadmiernemu pogorszeniu ich właściwości użytkowych i utracie ich sprawności technicznej.
 13. Wszelkie zmiany konstrukcji systemów mocowań odbiegające od informacji zawartych w Instrukcjach, a w tym ich łączenie, ich łączenie z elementami nie pochodzącymi od Sprzedawcy, modyfikowanie systemów, a w tym ich spawanie, skracanie, zmniejszanie ilości elementów podanych w Instrukcji, a przeznaczonych do zbudowania konkretnego systemu, ich wydłużanie itp., nie stosowanie się do minimalnych zasad bezpieczeństwa wynikających z Instrukcji, zwiększanie obciążenia systemów lub wykorzystywanie systemów w sposób niezgodny z przeznaczeniem, powodują utratę uprawnień gwarancyjnych i mogą mieć bezpośredni wpływ na żywotność systemów oraz ich bezpieczne użytkowanie.

 

§15.

 1. Zdjęcia Towarów jakie znajdują się w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie oddawać rzeczywistych cech uwidocznionych na nich produktów, a także nie mogą być tratowane jako zapewnienia dotyczące cech lub właściwości Towarów.
 2. Szczegółowy opis techniczny Towarów znajduje się w Serwisie w kartach katalogowych Towarów.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartami katalogowymi Towarów przed zawarciem JUS.

 

§16.

 1. Z tytułu każdej Jednostkowej Umowy Sprzedaży Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy ceny stanowiącej wartość wydanych Odbiorcy Towarów, zgodnie z ofertą Sprzedawcy obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Do tak ustalonej ceny doliczany będzie podatek VAT w prawem przewidzianej wysokości. Poza ceną Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kosztów transportu Towarów oraz kosztów dokonania zapłaty w wybrany przez niego sposób. O wartości tych dodatkowych kosztów Użytkownik zostanie poinformowany przed zawarciem JUS.
 2. Faktury dokumentujące wydanie Towarów z każdej Jednostkowej Umowy Sprzedaży, będą przekazywane do Użytkownika w chwili wysłania do niego potwierdzenia zamówienia.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur drogą elektroniczną na adres mailowy podany w trakcie dokonywania rejestracji w Serwisie. Zmiana tego adresu jest dopuszczalna w każdej chwili, a dla swojej skuteczności wymaga ona jedynie dokonania zmian przez Użytkownika w jego własnym Koncie Użytkownika zarejestrowanym w Serwisie.
 4. Zapłata będzie następowała na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na wystawionej Użytkownikowi fakturze i w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury lub w innym terminie określonym przez Sprzedawcę.
 5. Serwis umożliwia również dokonywanie zapłaty w formie natychmiastowych poleceń płatniczych.
 6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dn. 08.03.2013r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 118) lub ustawą ją zmieniającą lub zastępującą.
 7. Wszelkie wpłaty Użytkownika dokonywane po terminie zapłaty będą w pierwszej kolejności zaliczane na zaległe należności uboczne, a następnie na poczet kwoty głównej, bez względu na oświadczenia dokonywane wraz z zapłatą.
 8. Świadczenia należne Sprzedawcy nie podlegają potrąceniu z jakąkolwiek wierzytelnością Użytkownika, bez względu na jej tytuł prawny.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy realizacji każdego zamówienia w całości lub w części i / lub wstrzymania się z wydaniem Towarów objętych zawartymi Jednostkowymi Umowami Sprzedaży, jeżeli:
 10. po ich wykonaniu wartość zobowiązań Użytkownika względem Sprzedawcy, wliczając w to również zobowiązania niewymagalne, miałaby przekroczyć kwotę ustalonego przez Sprzedawcę Kredytu Kupieckiego, o którego aktualnej wysokości Użytkownik będzie informowany przez Sprzedawcę na bieżąco za pośrednictwem Serwisu, lub:
 11. w przypadku gdy w dniu wydania Towarów, Użytkownik będzie w opóźnieniu w zapłacie jakichkolwiek świadczeń na rzecz Sprzedawcy, lub;
 12. Użytkownik nie odebrał wcześniej zamówionych Towarów,
 13. istnieje uzasadnione podejrzenie, że JUS została zawarta bez zgody Użytkownika.
 14. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie zmian wartości udzielonego Użytkownikowi Kredytu Kupieckiego i jego ustalenia, zgodnie z własną oceną lub oceną dokonaną przez zakład ubezpieczeń, ubezpieczający transakcje handlowe Sprzedawcy. Wprowadzenie przez Sprzedawcę zmian wartości Kredytu Kupieckiego będzie się odbywało poprzez umieszczenie takiej informacji w Serwisie. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na taki sposób jego określania.
 15. Wstrzymanie wydania Towarów zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie będzie traktowane jako zwłoka lub opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.
 16. Obciążające Użytkownika koszty transportu Towarów będą płatne w terminach zapłaty ceny za Towary, których one dotyczą i doliczane będą do faktury związanych z ich dostawą. Do zapłaty świadczeń należnych Sprzedawcy z tytułu kosztów transportu Towarów postanowienia Regulaminu, a w szczególności niniejszego § 16 stosuje się odpowiednio.
 17. Użytkownik jest zobowiązany do przekazywania Sprzedawcy rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym dokumentów finansowych, określonych przez Sprzedawcę, potwierdzających jego sytuację finansową za wskazane przez Sprzedawcę okresy i na jego odrębne żądanie. W przypadku nie przekazania Sprzedawcy dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim w terminie określonym przez Sprzedawcę lub przekazania dokumentów nierzetelnych lub niekompletnych, postanowienia ust. 8 powyżej stosowane będą odpowiednio.

 

§17.

 1. Nabywane przez Użytkownika Towary, które zostały wytworzone przez Sprzedawcę są objęte Gwarancją Sprzedawcy.
 2. Treść Gwarancji Sprzedawcy jest możliwa do pobrania ze stron Serwisu lub pod następującym linkiem: https://shopb2b.corab.pl/file_list
 3. Towary, które nie zostały wytworzone przez Sprzedawcę, mogą być objęte gwarancjami udzielonymi przez ich wytwórców. Treść takich gwarancji będzie dostępna na stronach Serwisu.

 

§18.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów zostaje wyłączona.
 2. Nie jest traktowany jako wada, brak właściwości Towarów, o których istnieniu Sprzedawca nie zapewniał Użytkownika, jak również brak możliwości wykorzystania Towarów do celu, o którym Użytkownik poinformował Sprzedawcę przy zawarciu JUS, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego ich przeznaczenia.
 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady Towarów wynikające z ich niewłaściwego zamontowania lub uruchomienia.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy za każdą i wszystkie szkody wynikłe z wadliwości Towarów jest ograniczona do wartości rzeczy wadliwych.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i poniesione przez Użytkownika koszty związane z usuwaniem wadliwości Towarów, a w tym m.in., lecz nie wyłącznie za utracone korzyści, przestój, świadczenia jakie Użytkownik będzie zobowiązany zapłacić na rzecz swoich klientów, koszty zgłoszenia i ustalenia wadliwości Towarów, koszty demontażu, transportu i ponownego montażu i uruchomienia Towarów, a także robocizny i materiałów.

 

§19.

 1. W przypadku gdy Towary objęte są gwarancjami udzielonymi przez ich wytwórców, Użytkownik będzie uprawniony do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu wad takich Towarów od gwaranta.
 2. Sprzedawca nie jest stroną gwarancji udzielonych przez osoby trzecie, a ich udzielenie nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do niego.

 

§20.

 1. Wyłączona jest rękojmia w zakresie dotyczącym wad Programów Komputerowych sprzedawanych łącznie z Towarami. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Programów Komputerowych lub za prawidłowe funkcjonowanie serwerów gromadzących i przetwarzających dane pochodzące z Programów Komputerowych lub za utratę lub zniekształcenie przez nie danych.

 

§21.

 1. Dokonując rejestracji w Serwisie, korzystając z jego treści oraz zawierając przy jego wykorzystaniu każdą Jednostkową Umowę Sprzedaży Użytkownik oświadcza, że:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do zaciągania zobowiązań wynikających z treści Regulaminu oraz JUS,
 • podane przez niego i zawarte w Koncie Użytkownika dane są prawdziwe i rzetelne,
 • jest aktywnym przedsiębiorcą, funkcjonującym zgodnie z przepisami właściwego dla niego kraju, a także posiada wszystkie wymagane zezwolenia, koncesje itp. zgody na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w stosunku do niego samego lub uprawnionych do jego reprezentacji osób, nie został prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub sprawowania funkcji związanych z reprezentacją Użytkownika,
 • nie toczy się w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne lub egzekucyjne w administracji,
 • nie zalega on z zapłatą świadczeń o charakterze publicznoprawnym,
 • zawiera JUS w ramach czynności bezpośrednio związanych ze swoją działalnością gospodarczą i w ramach jej zawodowego charakteru,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności, zaplecze logistyczne i finansowe, potrzebne do wykonania zobowiązań wynikających z Jednostkowych Umów Sprzedaży,
 • nie jest zagrożony niewypłacalnością lub upadłością, a także nie zachodzą przesłanki do wszczęcia w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego pod jakąkolwiek jurysdykcją.
 1. Złożone w niniejszym paragrafie oświadczenia Użytkownika mają charakter gwarancyjny, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie zawarłby JUS w sytuacji gdyby którekolwiek z nich było nieprawdziwe.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zaistnieniu okoliczności powodujących, że złożone powyżej oświadczenia staną się nieaktualne lub nieprawdziwe.

 

§22.

 1. Wszystkie informacje wyrażone słowem, symbolami matematycznymi lub znakami graficznymi, rysunki, grafiki, zdjęcia, filmy itp. Utwory znajdujące się w Serwisie stanowią wyłączną własność Sprzedawcy.
 2. Fakt korzystania przez Użytkownika z Serwisu nie oznacza przyznania mu jakichkolwiek praw do całości lub części Utworów lub innych praw chronionych znajdujących się w Serwisie.
 3. Prezentowane w Serwisie Towary, ich oznaczenia lub oznaczenia ich producentów, mogą stanowić przedmiot Praw Własności Przemysłowej i podlegać ochronie jako np. znaki towarowe, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp. na podstawie odpowiednich norm prawnych polskich lub zagranicznych. Wyłączną odpowiedzialność za naruszenie tych praw ponosi osoba dokonująca takich naruszeń.
 4. Oznaczenie słowno graficzne Corab® stanowi znak towarowy, chroniony przez przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, do którego wyłączne prawa posiada Sprzedawca.
 5. Bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie lub w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności, Użytkownik nie może rozporządzać Utworami, oznaczeniami przedsiębiorców lub Towarów, a także znakiem towarowym Corab®, znajdującymi się w Serwisie, utrwalać ich i zwielokrotniać, wprowadzać je do obrotu pod jakimkolwiek tytułem prawnym, powielać, rozpowszechniać lub wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób bez względu na sposób takiego działania i nośnik danych.

 

§23.

 1. Informacje między Użytkownikiem a Sprzedawcą, a w tym dotyczące wykonywania JUS, będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na ich adresy do korespondencji.
 2. Adres poczty elektronicznej oraz adres korespondencyjny Użytkownika zawarte są w jego Koncie Użytkownika.
 3. Adres poczty elektronicznej oraz adres korespondencyjny Sprzedawcy są następujące: Corab sp. z o.o., ul. Michała Kajki 4, 10-547 Olsztyn, email: marketing@corab.com.pl
 4. Użytkownik i Sprzedawca są zobowiązani do niezwłocznego informowania się o zmianie adresów właściwych do kontaktów. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i zwrócone do nadawcy będzie uważane za doręczone z nastaniem dnia następnego po dniu wysłania, a wysłane pocztą elektroniczną będzie zawsze uważane za doręczone po upływie 24 (dwudziestu czterech) godzin po jego wysłaniu. W sytuacji jednak gdyby doręczenie miało nastąpić w niedzielę, święto powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w dniu będącym jednym z dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (tj.Dz.U.2015.90) w jej brzmieniu obowiązującym w dniu doręczenia to doręczenie będzie uważane za skuteczne z upływem pierwszego dnia roboczego po jednym z tych dni.

 

§24.

 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich i każdego przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu, a także do wszystkich i każdej Jednostkowej Umowy Sprzedaży zawieranej przy wykorzystaniu Serwisu bez konieczności odwoływania się do Regulaminu w każdym takim przypadku.
 2. O ile co innego nie będzie wynikało z osobnych ustaleń Użytkownika i Sprzedawcy, dokonanych w formie pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności, Regulamin w sposób wyłączny i kompleksowy kształtuje prawa i obowiązki Użytkownika i Sprzedawcy w ramach korzystania z Serwisu i zawieranych przy jego wykorzystaniu Jednostkowych Umów Sprzedaży oraz zastępuje wszelkie oświadczenia i deklaracje składane w trakcie współpracy Użytkownika i Sprzedawcy bez względu na ich formę i nośnik danych.
 3. Użytkownik i Sprzedawca nie są związani ogólnymi warunkami zakupów / sprzedaży, stosowanymi przez Użytkownika lub pochodzącymi od niego dokumentami o charakterze podobnym.
 4. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie pobrać treść Regulaminu z Serwisu i utrwalić go w wybrany przez siebie sposób.

 

§25.

 1. Regulamin obowiązuje w całości w stosunkach pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedawcą.
 2. Regulamin nie jest źródłem praw lub obowiązków w stosunkach pomiędzy jego Użytkownikami.

 

§26.

 1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu i jego załączników.
 2. O każdej zmianie Regulaminu i jej zakresie Sprzedawca będzie informować Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, podanej przez Użytkownika w ramach jego Konta Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania Użytkownikowi informacji o ich treści.
 4. Zmiany Regulaminu będą stosowane na przyszłość, tj. od dnia ich wejścia w życie. Do wszystkich JUS będą stosowane postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia takich umów, chociażby dostawa Towarów, będących przedmiotem tych umów, miała nastąpić po wejściu w życie zmian Regulaminu.
 5. W terminie do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, Użytkownik może wyrazić swój sprzeciw co do ich treści. Sprzeciw taki będzie traktowany jako dotyczący całości mających wejść w życie zmian, bez względu na jego zakres. W przypadku złożenia przez Użytkownika sprzeciwu jego konto w Serwisie zostanie zablokowane od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, a Użytkownik nie będzie mógł zawierać za jego pośrednictwem JUS.

 

§27.

 1. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie JUS podlegają wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo prywatne międzynarodowe tj. z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792) ze zm. lub aktów o charakterze podobnym.
 2. W przypadku JUS zawieranych z Użytkownikiem mającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, nie będą stosowane.

 

§28.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu miałoby się okazać nieważne lub bezskuteczne, pozostała jego część pozostaje w mocy i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy, a w miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych wchodzą odpowiednie przepisy prawa.

 

§29.

Korzystanie z Serwisu i zawierania przy jego wykorzystaniu JUS nie stanowi w relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowy spółki cywilnej, agencyjnej lub o charakterze podobnym.

 

§30.

O ile Użytkownik i Sprzedawca nie postanowią inaczej w formie dokumentowej lub pisemnej, pod rygorem nieważności, Użytkownik nie jest zobowiązany do osiągnięcia określonej wartości obrotu w kontaktach ze Sprzedawcą.

 

§31.

 1. W każdym czasie Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy żądanie zakończenia korzystania przez niego z Serwisu poprzez zablokowanie jego Konta Użytkownika w Serwisie. W przypadku otrzymania takiego żądania, Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania, uniemożliwiające korzystanie z Serwisu przez tego Użytkownika oraz zawieranie przez niego JUS.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, że dostarczone przez niego do Serwisu treści nie będą naruszały przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego ani Regulaminu. W związku z tym Użytkownik zobowiązuje się do:
 • podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku korzystaniem z Serwisu;
 • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Serwis w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowania pozostałych Użytkowników;
 • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
 • nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa, jak również innego rodzaju niepożądanych informacji marketingowych lub wysyłania wiadomości z użyciem zautomatyzowanych algorytmów i botów,
 • niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Serwis;
 • niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
 • niedostarczania treści, które w jakikolwiek sposób mogłyby sposób propagować przemoc lub pornografię, stanowiących mowę nienawiści, w szczególności nawołujących do nienawiści względem konkretnych osób albo grup ze względu na ich pochodzenie, przynależność narodową, kolor skóry, orientację seksualną, wyznawaną religię, poglądy polityczne lub społeczne,
 • niekorzystania z Serwisu w celu naruszania innych przepisów prawa.
 1. Sprzedawca nie ma obowiązku monitorowania Serwisu pod kątem treści, które Użytkownicy przekazują lub przechowują w ramach Serwisu, ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność, lecz Sprzedawca może skorzystać w każdej chwili z takiego uprawnienia.
 2. W sytuacji pozyskania informacji, że w związku z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik dopuścił się działań wskazanych w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może, bez dodatkowych ostrzeżeń albo wezwań do działania zgodnego z postanowieniami Regulaminu:
 3. usunąć treści zamieszczone przez Użytkownika,
 4. zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu na określony czas, od 1 miesiąca do 2 lat,
 5. usunąć Konto Użytkownika.
 6. W każdej sytuacji zablokowania Konta Użytkownika Sprzedawca jest uprawniony do odmowy realizacji JUS jeszcze nie wykonanych i odstąpienia od takich Jednostkowych Umów Sprzedaży, składając oświadczenie za pośrednictwem Serwisu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zablokowania Konta Użytkownika, co nie będzie powodowało powstania żadnych roszczeń Użytkownika w stosunku do Sprzedawcy.
 7. Z chwilą zablokowania Konta Użytkownika wszelkie zobowiązania Użytkownika względem Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne, bez względu na wcześniej ustalony termin ich wymagalności.
 8. W sytuacji pozyskania informacji, że w związku z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik dopuścił się działań wskazanych w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może, bez dodatkowych ostrzeżeń albo wezwań do działania zgodnego z postanowieniami Regulaminu:
 9. usunąć treści zamieszczone przez Użytkownika,
 10. zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu na określony czas, od 1 miesiąca do 2 lat,
 11. usunąć Konto Użytkownika.
 12. Informacje o działaniach niedozwolonych, o których mowa w ust. 2 powyżej mogą być zgłaszane również przez:
 13. uprawnione organy ścigania, takie jak policja, sąd albo prokuratura,
 14. Użytkowników,
 15. inne osoby, w szczególności Gości Serwisu.
 16. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej może zostać dokonane poprzez:
 17. wiadomość e-mail wysłaną na adres: dsa@corab.pl
 18. formularz kontaktowy, dostępny na stronie: www.corab.pl/dsa
 19. Zgłoszenie powinno zawierać:
 20. lokalizację działań niedozwolonych w Serwisie, np. w postaci bezpośredniego linku;
 21. przyczyny uznania lub uzasadnionego podejrzenia uznania tych działań za nielegalne lub niezgodne z warunkami korzystania z usług Serwisu;
 22. dane kontaktowe osoby zgłaszającej, w tym imię, nazwisko lub nazwę, adres e-mail, chyba że zgłoszenie dotyczy przestępstwa związanego z niegodziwym traktowaniem lub wykorzystaniem w celach seksualnych, pornografią dziecięcą, nagabywania dzieci do celów seksualnych oraz podżegania, pomocnictwa i usiłowania w zakresie tych przestępstw;
 23. oświadczenie, że osoba zgłaszająca powzięła w dobrej wierze przekonanie, że zgłaszane treści i działania są nielegalne lub niezgodne z warunkami korzystania z usług Serwisu, w szczególności, że stawiane zarzuty są prawdziwe i kompletne.
 24. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza osobie zgłaszającej otrzymanie zgłoszenia, jeśli w zgłoszeniu został wskazany jej adres e-mail.
 25. Zgłoszenie jest uznawane przez Sprzedawcę za prawdziwe, jeśli Sprzedawca bez szczegółowej analizy prawnej stwierdzi nielegalność lub niezgodność działań w Serwisie.
 26. Rozpoznanie zgłoszenia jest realizowane bez zwłoki, nie później niż 7 dni, jednakże w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji Sprzedawca może przedłużyć termin rozpoznawania zgłoszenia do 14 dni.
 27. Przed wydaniem decyzji Sprzedawca może zwrócić się do Użytkownika, który umieścił treści objęte zgłoszeniem, o udzielenie wyjaśnień do zgłoszenia, jeśli jest to niezbędne do podjęcia decyzji.
 28. Sprzedawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmuje decyzje, w sposób terminowy, obiektywny i niearbitralny, oraz z zachowaniem należytej staranności.
 29. Sprzedawca nie używa narzędzi służących do automatycznego rozpatrywania zgłoszeń. Każdą informację o naruszeniu ust. 2 Sprzedawca ocenia indywidualnie. Zajmują się tym pracownicy CORAB S.A., którzy weryfikują otrzymane zgłoszenie i dokonują oceny, w jaki sposób należy zareagować.
 30. W trakcie weryfikacji potencjalnego naruszenia Sprzedawca bierze pod uwagę:
 31. istnienie przesłanek, które uprawdopodabniają zaistnienie danego działania, które ma być niezgodne z prawem lub regulaminem,
 32. treść przepisów prawa oraz postanowień regulaminu, które zostały potencjalnie naruszone,
 33. to, czy podejmowane działania, które zostały uprawdopodobnione pozostają w sprzeczności z treścią przepisów lub postanowień regulaminowych,
 34. to jakie środki, o których mowa w ust. 4 będą odpowiednie, biorąc pod uwagę charakter naruszenia.
 35. W przypadku otrzymania żądań od organów ścigania, takich jak policja, prokuratura albo sąd, Sprzedawca jest zobowiązany do stosowania się ich żądań, niezależnie od tego czy w ocenie Sprzedawcy doszło do naruszenia prawa czy nie. W takim przypadku Sprzedawca podejmuje żądane działania, o ile są one zgodne z przepisami, które regulują działanie danego organu ścigania oraz są wykonalne z uwagi na aspekty techniczne.
 36. Sprzedawca podejmuje decyzję do otrzymanego zgłoszenia i wskazuje w niej jakie są jej konsekwencje zgodnie z ust. 7. Po podjęciu decyzji o usunięciu treści, Konta Użytkownika lub zablokowania dostępu, Sprzedawca informuje Użytkownika o tym:
 37. jaka dokładnie decyzja została podjęta i jaki środek został zastosowany,
 38. jakie fakty i okoliczności zostały wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji oraz skąd CORAB S.A. je otrzymała,
 39. na jakich podstawach prawnych Sprzedawca oparł się, podejmując decyzję – w tym w szczególności wskazanie przepisów prawa albo postanowień regulaminu, które zostały naruszone, wraz ze wskazaniem, dlaczego uznano, że dane działania były niezgodne z tymi przepisami albo postanowieniami regulaminu,
 40. w jaki sposób Użytkownik może odwołać się od decyzji.
 41. Informacja o decyzji zostanie przekazana Użytkownikowi elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail.
 42. Jeżeli Sprzedawca uzna, że nie istnieją podstawy, aby podjąć jakiekolwiek działania z uwagi na naruszenie prawa lub regulaminu, nie musi informować o tym Użytkownika. Taka informacja jest przekazywana jedynie ewentualnemu zgłaszającemu naruszenie.
 43. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca informuje, że jeżeli uzyska wiedzę, że w związku z korzystaniem z Serwisu mogło dojść do popełnienia przestępstwa albo takie przestępstwo jest popełniane lub może być popełniane, zwłaszcza skutkującego zagrożeniem życia lub bezpieczeństwa osób, Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania o tym organów ścigania. Nie wyłącza to możliwości przeprowadzenia procedury, o której mowa powyżej.
 44. W przypadku wydania decyzji, że zgłoszenie nie jest zasadne Sprzedawca nie musi podejmować kroków wskazanych w ust. 7.
 45. Sprzedawca priorytetowo traktuje zgłoszenia dokonane przez zaufane podmioty sygnalizujące. Rozpatrywanie zgłoszeń dokonanych przez zaufane podmioty sygnalizujące oraz podejmowanie decyzji na skutek zgłoszeń Sprzedawca realizuje bez zbędnej zwłoki. Osoba dokonująca zgłoszenia jako zaufany podmiot sygnalizujący powinna w treści zgłoszenia zawrzeć informację o swoim statusie zaufanego podmiotu sygnalizującego. Sprzedawca może  zweryfikować, czy dana osoba jest zaufanym podmiotem sygnalizującym w bazie danych udostępnionej przez Komisję.
 46. Od decyzji Sprzedawcy wydanej w sprawie zgłoszenia niedozwolonych działań przysługuje odwołanie.
 47. Odwołanie można złożyć w formie elektronicznej nie później niż w terminie 6 miesięcy przez: wiadomość e-mail wysłaną na adres: dsa@corab.pl lub formularz kontaktowy, dostępny na stronie: www.corab.pl/dsa.
 48. Odwołanie może zawierać wskazania, dlaczego wydana decyzja jest nieprawidłowa;, uzasadnienie stanowiska; wskazanie negatywnych skutków wydanej decyzji przez Sprzedawcę.
 49. Sprzedawca rozpatrzy odwołanie nie później niż 14 dni od jego otrzymania. O wydanej decyzji na skutek odwołania Sprzedawca poinformuje osobę zgłaszającą i inne osoby zainteresowane wynikiem sprawy.
 50. Jeżeli odwołanie jest uzasadnione, czyli Sprzedawca uzna, że zgłoszone działania nie naruszają zasad Serwisu  lub działania skarżącego nie uzasadniają  podjęcia jednego ze środków, o których mowa w ust. 7  bez zbędnej zwłoki uchyla swoją decyzję.
 51. Sprzedawca wskazuje, że osoba, która dokonała zgłoszenia oraz Użytkownicy mają prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów. W celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, Użytkownicy oraz osoby zgłaszające mają prawo wyboru dowolnego certyfikowanego organu pozasądowego rozstrzygania sporów.
 52. W celu rozstrzygnięcia sporu Sprzedawca, Użytkownik lub inna osoba zgłaszająca współpracują, w dobrej wierze, z wybranym certyfikowanym organem pozasądowego rozstrzygania sporów. Sprzedawca zastrzega jednak, że może odmówić współpracy z organem pozasądowego rozstrzygania sporów, jeżeli spór dotyczący tych samych informacji i tych samych podstaw zarzucanej nielegalności lub niezgodności treści został już rozstrzygnięty.
 53. Sprzedawca ma możliwość zawiesić na rozsądny okres i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia świadczenie usług na rzecz Użytkowników często przekazujących oczywiście nielegalne treści, jak również na rzecz osób i podmioty dokonujących często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub przez skarżących wnoszących często oczywiście bezzasadne skargi.
 54. Przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu Sprzedawca ocenia w poszczególnym przypadku oraz w sposób terminowy i obiektywny, z zachowaniem należytej staranności, czy Użytkownik dopuszcza się nadużywania z uwzględnieniem wszystkich istotnych faktów i okoliczności wynikających z informacji dostępnych dla Sprzedawcy, w szczególności:
 55. liczbę bezwzględną oczywiście nielegalnych treści lub oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, które zostały odpowiednio przekazane, dokonane lub wniesione w danym okresie;
 56. względny stosunek takiej liczby do całkowitej liczby informacji lub zgłoszeń odpowiednio przekazanych lub dokonanych w danym okresie;
 57. ciężar nadużywania, w tym charakter nielegalnych treści, i jego konsekwencje;
 58. zamiar Użytkownika, jeżeli można go określić.
 59. Za działania i treści stanowiące nadużycie uważa się umieszczenie nielegalnych lub niezgodnych z warunkami usług korzystania z Serwisu treści co najmniej 3 razy w miesiącu lub dokonywania bezzasadnych zgłoszeń lub wnoszenie bezzasadnych odwołań co najmniej 3 razy w miesiącu.

§32.

 1. Sprzedawca podaje publicznie do wiadomości co najmniej raz w roku na swojej stronie internetowej sprawozdania dotyczące wszelkiego moderowania treści, których dokonano w danym okresie.
 2. Sprawozdania, o których mowa powyżej zawierają w szczególności:
 3. liczbę nakazów otrzymanych od organów państw członkowskich, pogrupowanych według rodzaju odpowiednich nielegalnych treści, państwo członkowskie wydające nakaz oraz medianę czasu potrzebnego na poinformowanie organu wydającego nakaz lub dowolnego innego organu określonego w nakazie o jego otrzymaniu i na podjęcie działań w odpowiedzi na nakaz;
 4. liczbę zgłoszeń dokonanych zgodnie z procedurą opisaną w § 31 Regulaminu, pogrupowanych według rodzaju odpowiednich potencjalnych nielegalnych treści, liczbę zgłoszeń dokonanych przez zaufane podmioty sygnalizujące, wszelkie działania podjęte zgodnie ze zgłoszeniami w podziale ze względu na to, czy działanie podjęto na podstawie przepisów prawa czy niniejszego regulaminu, liczbę zgłoszeń rozpatrywanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków oraz medianę czasu potrzebnego na podjęcie działania;
 5. istotne i zrozumiałe informacje na temat moderowania treści dokonanego z własnej inicjatywy CORAB SA, w tym na temat korzystania ze zautomatyzowanych narzędzi, środków przyjętych w celu zapewnienia szkoleń i pomocy osobom odpowiedzialnym za moderowanie treści, liczby i rodzaju przyjętych środków, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność informacji przekazanych przez Użytkowników oraz na zdolność Użytkowników do przekazywania informacji za pośrednictwem Serwisu, a także innych powiązanych ograniczeń Serwisu – informacje te grupuje się według rodzaju nielegalnych treści lub naruszenia regulaminu, według metody wykrywania i rodzaju zastosowanego ograniczenia;
 6. liczbę skarg otrzymanych za pośrednictwem wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg oraz podstawę tych skarg, podjęte w odniesieniu do nich decyzje oraz medianę czasu potrzebnego na podjęcie takich decyzji, a także liczbę przypadków, w których decyzje uchylono;
 7. wszelkie przypadki wykorzystania zautomatyzowanych środków do celów moderowania treści, w tym opis jakościowy, wyszczególnienie konkretnych celów, wskaźniki dokładności i ewentualny poziom błędu zautomatyzowanych środków wykorzystanych w osiąganiu tych celów oraz zastosowane zabezpieczenia;
 8. liczbę sporów przekazanych do organów pozasądowego rozstrzygania sporów, wyniki rozstrzygania takich sporów oraz medianę czasu potrzebnego na przeprowadzenie postępowania w sprawie rozstrzygania sporów, a także udział sporów, w których Sprzedawca wdrożył decyzję tego organu;
 9. liczbę przypadków zawieszenia świadczenia usług, z podziałem na zawieszenia dokonane z związku z przekazywaniem oczywiście nielegalnych treści, dokonywaniem oczywiście bezzasadnych zgłoszeń oraz wnoszeniem oczywiście bezzasadnych skarg.
 10. Sprzedawca co najmniej raz na 6 miesięcy publikuje na swojej stronie internetowej informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie Użytkowników w Unii Europejskiej, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich 6 miesięcy oraz zgodnie z metodyką ustanowioną w odpowiednich aktach delegowanych, jeżeli takie zostały przyjęte przez Komisję.
 11. Sprzedawca przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji (na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki) informacje, o średniej liczby aktywnych miesięcznie Użytkowników zaktualizowane na moment złożenia wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać od Sprzedawcy przekazania dodatkowych informacji dotyczących obliczenia średniej liczby aktywnych miesięcznie Użytkowników, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.
 12. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki przekazuje Komisji decyzje i uzasadnienia, które podjął zgodnie z niniejszym Regulaminem, w celu umieszczenia ich w dostępnej publicznie bazie danych nadającej się do odczytu maszynowego zarządzanej przez Komisję. Informacje nie będą zawierały danych osobowych.

§33.

 1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub zawartych przy jego wykorzystaniu Jednostkowych Umów Sprzedaży, a w tym dotyczące również dokonywania wykładni postanowień Regulaminu lub treści JUS, ustalenia ich ważności lub bezskuteczności ich postanowień, będą rozstrzygane polubownie, a w sytuacji gdy prowadzone negocjacje nie doprowadzą do rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania takich sprawy będzie sąd powszechny w Olsztynie, województwo Warmińsko-Mazurskie, Rzeczypospolita Polska.
 2. Językiem właściwym dla sporów sądowych będzie język polski.